AxudasVacúnCarne

16/01/2023

Esiximos que as axudas complementarias para o sector cárnico cheguen a todas as granxas admitidas

A Xunta de Galicia debe incrementar o orzamento en 1.259.640€ para cubrir a listaxe completa de beneficiarias do Ministerio. O establecemento de tramos para calcular a axuda é inxusto e xera dúbidas ao respecto da devolución dos adiantos bancarios

A Xunta de Galicia activou o pasado venres o procedemento de solicitude de Axudas temporais e excepcionais ás persoas produtoras de carne para compensar as dificultades económicas derivadas da invasión rusa de Ucraína (MR244A), complementarias ás publicadas polo Ministerio de Agricultura o ano pasado. En primeiro lugar cabe chamar a atención sobre o feito de que, habida conta de que foi a propia Xunta quen elaborou a listaxe de beneficiarias para o Ministerio, podería agora ter adxudicado estas axudas complementarias ás produtoras de carne de xeito directo, tramitándoas de oficio en troques de incrementar a carga burocrática ca que teñen que lidiar diariamente as granxas.

Aliás, dende o Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL) queremos trasladar a nosa preocupación ante a posibilidade de que, unha vez máis, a Xunta de Galicia boicotee a supervivencia do sector produtor de alimentos galego, integrado por unha maioría de medianas e pequenas explotacións, impedindo o acceso das granxas ás axudas públicas ás que teñen dereito.

Os cálculos do persoal técnico do SLG-CCLL subliñan o feito de que, se as persoas beneficiarias foron 11.854, habida conta a tramitación por tramos establecida pola propia Administración galega, o total orzamentado pola Xunta de Galicia debería ser de 18.415.640€, e non 17.156.000€. Para que estas axudas cheguen a tódalas granxas que tiveron e deberán ter desta vez tamén dereito ás mesmas, a Xunta ten que ampliar a contía en 1.259.640€. A opción do “prorrateo”, recollida no propio texto da Orde da Xunta ca intención de estirar os 17.156.000€ en lugar de pagar as cuantías comprometidas, é unha absoluta falta de respecto ao sector.

Tamén queremos chamar a atención sobre o incongruente e inxusto que resulta o establecemento de tramos de pago en función do número de cabezas de gando de cada granxa. Sen motivo que o xustifique -e ao contrario da orde do Ministerio de Agricultura, que concretaba unha contía fixa por animal-, a Consellaría do Medio Rural estableceu unha serie de tramos, de tal xeito que, por exemplo, na práctica, unha granxa que teña 4 vacas vai cobrar o mesmo ca unha que teña 10.

Ademáis, o pasado mes de setembro a propia Xunta de Galicia animou ás persoas beneficiarias da axuda do Ministerio a solicitar un adianto do complemento galego a través de entidades bancarias, procedemento que, malia que a Consellaría afirmou que non ía implicar custos para as solicitantes, en varios casos supuxo o cobro de taxas, a obriga de contratación de determinados produtos da entidade bancaria e mesmo taxa de penalización por cancelación.

Este adianto calculouse en base a unha contía fixa por animal, como establecía a Orde do Ministerio, e non por tramos, como decidíu a Xunta. Cómpre polo tanto que a Consellaría do Medio Rural aclare canto antes que vai pasar con estas persoas, habida conta de que o cálculo do complemento en base a tramos pode implicar un importe final inferior ao adiantado polas entidades bancarias calculando o importe por animal. Existe a posibilidade de que algunhas granxas teñan que devolver parte da axuda adiantada a través da intermediación bancaria promocionada pola propia Administración.

Canda estes dous aspectos, e como aconteceu fai apenas uns días co Programa Impacto Autóno, ao aplicar os criteiros de concorrencia non competitiva e solicitude obrigatoria por medios dixitais, a Xunta está condicionando o acceso a estas axudas a aspectos que nada teñen que ver cos criterios baixo os que foron concebidas, privilexiando cuestións como ter un bo acceso a internet ou unhas dinámicas vitais que permitan ser relegadas a un segundo plano para priorizar sentarse no ordenador a solicitar esta axuda o antes posíbel.

Dende o Sindicato Labrego Galego esiximos a garantía por parte da Consellaría do Medio Rural de que esta axuda chegará á totalidade de granxas beneficiarias recollidas na Orde publicada polo Ministerio en setembro do ano pasado e aclare que vai pasar cas persoas que solicitaron adianto do complemento a través dos banco, ao tempo que demandamos a tramitación polo procedemento de concorrencia competitiva desta e de tódalas axudas públicas activadas pola Xunta de Galicia.